Copyright © 2014-2023 RO-OPTIC - Centru Medical de Integrare și Recuperare. Toate drepturile rezervate.
HOME  |  DESPRE NOI  |  SERVICII  |  CONTACT  |  EDU
Proceduri internare și externare pacienţi
 

Procedura pentru INTERNARE
Internarea pacientului programat în Compartimentul spitalizare de zi se face în următoarele condiții
1. pentru pacienții cu bilet de internare eliberat de medicul din ambulatoriul spitalului;
2. pentru pacienții cu bilet de internare eliberat de medicul de familie / medicul specialist;
3. pentru pacienții fără bilet de trimitere în condițiile plății integrale a serviciilor medicale.
A. Programarea pacientului pentru internare se face în urma unui consult oftalmologie care a indicat internarea:
- telefonic la numărul de telefon afișat pe site-ul propriu, precum și direct, la recepție sau programare sau mesaj on-line;
- în sistemul asigurărilor publice de sănătate - cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist;
- direct, în regim privat, cu plata serviciilor medicale, fără bilet de trimitere.
Setul de date solicitat pacienților pentru programare:
- în formularele tipizate și în programul informatic sunt notate datele pașaportale ale pacientului (nume, prenume, CNP/data naștere, telefon, domiciliu, mediu (rural/urban), e-mail, alte date referitoare la pacient), tipul de serviciu pentru care pacientul solicita programarea / consultația / internarea;
- în ziua precedentă internării, secretara contactează telefonic pacienții pentru reconfirmarea internării și a locurilor libere din spital.
B. Prezentarea pacientului pentru internare, care a fost programat din ambulatoriu
Programarea pacientului din ambulatoriul de specialitate se face la Recepție, în urma consultului oftalmologie efectuat de către medicul din Ambulatoriul de specialitate al ROOPTIC, care indică internarea și tipul de serviciu pentru care pacientul este internat.
C. Documente necesare la internare
I. Documente necesare pentru internarea cazurilor care nu reprezintă urgente, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate:
- Bilet de trimitere de la medicul specialist sau de la medicul de familie;
- B.l. sau C.I.;
- Cardul de sănătate sau adeverința înlocuitoare de card;
- dovada calității de asigurat:
    - pentru angajați: adeverința de la locul de muncă din care să reiasă ca unitatea angajatoare are achitate la zi contribuția pentru asigurările sociale de sănătate, precum și nr. de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
    - pentru pensionari: cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie);
    - pentru șomeri: adeverința de șomaj sau xerocopie după carnetul de șomaj, avizat la zi;
    - pentru persoane fără venit: chitanța de la casa de asigurări de sănătate, privind plata asigurării medicale sau dovada de coasigurat;
- medicația personală pentru orice afecțiune cronică, în afara celei pentru care se solicită internarea.
II. Documente necesare pentru internarea cazurilor care nu reprezintă urgențe, în sistemul asigurărilor private de sănătate:
- Raportul medical/Fișa de consultație eliberată de către medical oftalmolog din Ambulatoriul de specialitate cu indicația de internare;
- aprobarea de la furnizorul privat de servicii sănătate cu care spitalul are contract (poate fi și on-line, trimisă direct spitalului nostru de către furnizorul privat de servicii de sănătate);
- B.l. sau C.I.;
- Cardul privat de sănătate emis de către furnizorul de asigurări private de sănătate.
III. Documente necesare pentru internarea cazurilor care nu reprezintă urgențe, cu plată în regim privat:
- Raportul medical/Fișa de consultație eliberată de către medical oftalmolog din Ambulatoriul de specialitate cu indicația de internare;
- B.l. sau C.I.

Procedura pentru EXTERNARE
Încă de la internare, medicul curant stabilește ora probabilă a externării, împreună cu pacientul și aparținătorii.
Odată stabilita ora externării:
- asistenta pregătește documentația necesară pentru ca medicul să poată face externarea;
- instruiește bolnavul cu privire la regimul dietetic și tratamentul prescris la externare, sau conduita în cazul transferului;
- medicul încheie foaia de spitalizare de zi, stabilește diagnosticele de externare, epicriza (constatând rezumatul informațiilor din FSZ, investigațiile efectuate, tratamentul urmat pe perioada internării, recomandările la externare);
- asistenta medicală închide planul de îngrijire;
- asistenta medicala de salon administrează medicația până la momentul externării și predă pacienților medicația oftalmologică (flacoanele de picături) care a fost inițiată în cursul spitalizării, totodată instruindu-l în ceea ce privește modul de folosire la domiciliu;
- asistenta de salon predă hainele și bunurile pacientului, care semnează în Registrul de primire/predare bunuri și scoate bolnavul din evidentele secției.
Documente pe care pacientul le primește la externare
1. Bilet de externare și scrisoare medicală care vor conține antetul spitalului (cu datele de contact), date de identificare ale pacientului, conform FSZ, și a actelor de identitate prezentate de pacient, perioada internării, rezumatul FSZ, respectiv datele clinice, investigațiile, consulturile interdisciplinare, tratamentul primit, evoluția sub tratament și recomandările privind dieta, igiena, tratamentul la domiciliu, controale periodice și cele pentru alte afecțiuni prin medicul de familie sau medici de diverse specialități, măsuri profilactice corespunzătoare vârstei și stării de sănătate a pacientului, precum și data prezentării la următorul control, conform aprecierii medicului curant;
2. Scrisoarea medicală va fi adresata medicului de familie al pacientului, se va întocmi la externare în 2 exemplare, din care unul se înmânează pacientului pentru a fi transmis medicului de familie și unul se va atașa în FSZ; pentru pacienții care necesita tratament în ambulatoriu se vor face recomandările necesare monitorizării și/sau tratamentului, în cele două documente de mai sus;
3. Rezultatele examinărilor paraclinice și ale consulturilor interclinice efectuate pe parcursul internării vor fi atașate biletului de ieșire în original;
4. Tratamentul va fi prescris pe Rețete gratuite, compensate sau simple, în funcție de caz, respectând legislația în vigoare; rețetele gratuite sau compensate se eliberează doar dacă pacientul a făcut dovada că este asigurat; tratamentul oftalmologic (colire) inițiat în cursul internării și necesar a fi continuat la domiciliu va fi înmânat pacientului la externare, împreună cu schema terapeutică;
5. Schema terapeutică va cuprinde toate medicamentele care urmează a fi administrate la domiciliu, atât colirele înmânate pacientului, cât și medicamentele prescrise pe rețete gratuite, compensate sau simple;
6. Concediul medical completat de către medicul curant conform legislației în vigoare și vizat de medicul șef de compartiment când e cazul;
7. Referate medicale către serviciile de expertiza a muncii (după caz);
8. Bilete de trimitere către alte specialități;
9. Adeverința medicală, după caz.
După înmânarea documentelor, pacientul se poate schimba în hainele personale.
În cazul in care pacientul prezintă deficiențe vizuale sau dificultăți de deplasare este însoțit pană la ieșirea din spital de o infirmieră.
Transferul pacienților către alta unitate sanitară
În cazul în care un pacient internat este transferat către altă unitate medicală, medicul care solicită va întocmi documentele medicale necesare transferului.

 
CENTRU MEDICAL DE INTEGRARE ȘI RECUPERARE
CENTRU MEDICAL DE INTEGRARE ȘI RECUPERARE
...PENTRU O LUME MAI CLARĂ !
...PENTRU O LUME MAI CLARĂ !