Copyright © 2014-2023 RO-OPTIC - Centru Medical de Integrare și Recuperare. Toate drepturile rezervate.
HOME  |  DESPRE NOI  |  SERVICII  |  CONTACT  |  EDU

I. DREPTURILE PACIENȚILOR
1. Pacienții au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane,
financiare și materiale ale unității;
2. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare.

Dreptul pacientului la informația medicală
1. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
2. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
3. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale
ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării
recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic. Informațiile se aduc la cunoștință pacientului
într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română,
informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz,
se va căuta o altă formă de comunicare.
5. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza
suferință și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său; rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția
investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
6. Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat,
cu excepția cazurilor de urgență apărute în situații extreme.
7. Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.
8. Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului
și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

Consimțământul pacientului privind intervenția medicală
1. Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat,
cu excepția cazurilor de urgență apărute în situații extreme.
2. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa;
consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
3. Urgența medicală nu scutește medicul de informarea pacientului asupra stării sale de sănătate și a procedurilor ce urmează
a fi aplicate pentru ameliorarea acuzelor de natură medicală.
4. Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul
să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia. În acest caz, consimțământul reprezentantului legal
nu mai este necesar.
5. În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei
atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.
6. În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză
să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate, care este constituită din 3 medici
pentru pacienții internați în spital și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.
7. Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate
din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
8. Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică.
Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii
consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.
9. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor
în care imaginile sunt necesare diagnosticului, tratamentului sau evitării suspectării unei culpe medicale.

Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului
1. Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale
sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
2. Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit
sau dacă legea o cere în mod expres.
3. În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului,
acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.
4. Pacientul are acces la datele medicale personale.
5. Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune
influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.
6. Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
7. Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidențialității datelor despre pacient și a confidențialității
actului medical, precum și a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în lege, atrage după caz răspunderea disciplinară,
contravențională sau penală conform prevederilor legale.

Drepturile pacienților la tratament și îngrijiri medicale
1. Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
2. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul
îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat
cât mai aproape de cel familial.
3. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la vindecare,
continuitatea îngrijirilor fiind asigurată de spital prin colaborare și parteneriate cu unități de îngrijiri la domiciliu,
unități de îngrijiri sociale, medic de familie etc.
4. În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament
care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe bază de criterii medicale pentru anumite tipuri
de tratament elaborate de către Ministerul Sănătății.
5. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale, pentru a muri în demnitate, unitatea respectându-i acest drept
prin colaborare cu unități de îngrijiri terminale.
6. La externare pacienții primesc indicațiile necesare consolidării stării de sănătate și actele medicale corespunzătoare.
7. Personalul medical sau nemedical nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina
pe acesta sa îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective.
Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii.

II. OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR
Ca beneficiari ai actului medical, pacienții trebuie să respecte normele de comportare în unitate, după cum urmează:
1. Accesul se face cu bilet de internare sau cu prezentare directă, fiind admiși ca însoțitori la internare maxim o persoană,
cu acordul medicului curant, pentru pacienții copii sub 7 ani, pacienți cu nevoi speciale sau cu dizabilități;
2. Pacienții sunt obligați să prezinte toate documentele solicitate de personalul medico-sanitar;
3. Să păstreze ordinea, liniștea și curățenia în salon și spital și să se preocupe de igiena individuală;
4. Să aibă o atitudine corespunzătoare, un limbaj adecvat, să trateze cu respect și considerație toate persoanele
pe care le întâlnește în spital (personalul medico-sanitar, voluntari, pacienți și familiile lor, alți vizitatori ai spitalului);
5. Să respecte indicațiile terapeutice ale medicului pe perioada internării și prescripțiile medicale;
6. Să respecte programul de funcționare al secției în ceea ce privește programul de efectuare a consulturilor
și investigațiilor medicale, a operațiilor și tratamentelor medicale, a programului de curățenie și dezinfecție;
7. Să respecte programul de vizită și de masă precum și circuitele funcționale din spital;
8. Să cunoască numele medicului curant, precum și al personalului medical implicat în îngrijirea sa;
9. Să ofere toate informațiile cu privire la starea lui de sănătate (istoricul medical, alergii, medicamentele pe care le ia);
10. Să își asume riscurile ce decurg din refuzul de a urma tratamentul recomandat de medicul curant;
11. Să informeze personalul medical asupra oricărui simptom, semn (febră, alergii, diaree, vărsături, infecții ale pielii
sau orice alte stări de boală) sau oricărei modificări a stării de sănătate, apărute în timpul tratamentului administrat;
12. Să pună întrebări atunci când nu înțelege procedurile sau planul de tratament stabilit de medicul curant;
13. Să se supună măsurilor de prevenire și combatere a bolilor transmisibile, să respecte întocmai normele de igienă
și sănătate publică, să ofere informațiile solicitate și să respecte măsurile stabilite privind instituirea condițiilor
pentru prevenirea îmbolnăvirilor și pentru promovarea sănătății;
14. Să respecte intimitatea și confidențialitatea celorlalți;
15. Să solicite externarea la cerere, după ce, în prealabil, a fost informat asupra eventualelor riscuri la care este expus
și numai cu acordul scris al medicului curant;
16. Să completeze Chestionarul de evaluare a satisfacției pacientului, pentru a ne împărtăși opinia sinceră
și deschisă asupra îngrijirilor medicale primite;
17. Sunt interzise: fumatul, aducerea de alimente și băuturi alcoolice și nealcoolice în incinta spitalului,
prevedere respectată de către pacienți, aparținători, precum și orice altă persoană care se afla în unitatea sanitară;
18. Să utilizeze cu atenție și să nu deterioreze bunurile spitalului;
19. Să nu părăsească spitalul decât pentru efectuarea altor investigații medicale pe care starea sa de sănătate o impune,
la recomandarea medicului curant sau de gardă și numai însoțit de către o persoană delegată a spitalului;
20. În incinta spitalului deplasarea pacientului se va face, doar în afara orelor stabilite pentru vizita medicală
(care sunt 8-13 și 17-19), în următoarele zone: Holul principal, zona de Consultații în ambulatoriu și explorări medicale,
Zona de vânzare ochelari. În intervalul orar 20-8, pacientului îi este interzisă părăsirea Salonului;
21. Să predea bunurile de valoare personalului medical pentru a fi păstrate în siguranță pe perioada spitalizării;
22. Să păstreze și să predea în bune condiții echipamentul de spital și lenjeria de pat primite pentru șederea în spital;
23. Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicului șef de secție;
24. Să se prezinte după ieșirea din spital cu Biletul de Externare și Scrisoarea medicală la medicul de familie
și să continue efectuarea tratamentului la domiciliu (după externare), conform recomandărilor medicului curant.

     
INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR
PE CARE ACEȘTIA TREBUIE SĂ LE RESPECTE PE DURATA SPITALIZĂRII